Nowe pomoce dydaktyczne

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.Edukacja wczesnoszkolna to bardzo ważny okres w życiu każdego człowieka. Głównym jej celem jest stworzenie możliwie najlepszych warunków zapewniających wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości każdego dziecka, a tym samym wykształcenie go na człowieka twórczego i umiejącego samodzielnie funkcjonować we współczesnym świecie. Zatem szkoła winna zapewnić dziecku takie warunki, aby zachęcić je do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym i ułatwić wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny.

Realizowanie celów, jak i kryteriów edukacji wczesnoszkolnej wymaga starannego doboru między innymi środków dydaktycznych oraz właściwego ich wykorzystania w procesie nauczania-uczenia się. Przede wszystkim dominować powinny środki dydaktyczne aktywizujące uczniów, rozwijające ich myślenie twórcze, ale również umożliwiające samodzielne odkrywanie świata oraz występujących w mim zależności.

Mając na uwadze powyższe nasza szkoła wraz z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej w szerokim zakresie stawia na wykorzystanie tychże środków zarówno w procesie dydaktycznym, jak i podczas różnorodnych zajęć dodatkowych organizowanych dla uczniów z problemami w uczeniu się, czy też rozwijających swoje szerokie zainteresowania, bądź w czasie przerw międzylekcyjnych.  

W ostatnim czasie szkoła wzbogaciła się w nowoczesne pomoce rozwijające percepcję wzrokowo-słuchową i wzrokowo-ruchową, funkcje orientacji przestrzennej i sprawności manualnej, słuch fonematyczny, wrażliwość słuchową oraz pamięć słuchową, wzrokową i funkcje myślenia przyczynowo-skutkowego.