Nowe pomoce

W Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym realizowany  jest projekt  „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”  pod hasłem: „Mamy liczne powody, by dbać o polskie wody”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 27 477zł z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy całkowitym koszcie zadania 30 532,17zł. Obszar priorytetowy to: „Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód i gospodarki wodnej”. Realizacja obejmuje  zadania z zakresu edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony wód.

W projekcie przewidziano wycieczki tematyczne np. do stacji uzdatniania wody i terenowe, warsztaty, konkursy fotograficzne i plastyczne, wystawy pokonkursowe, ćwiczenia laboratoryjne i zakup pomocy. Wśród pomocy naukowych zakupionych w związku z wykonywaniem doświadczeń i badań znalazły się: walizki ekobadacza, zestawy ekologiczne do badania wody, modele edukacyjne woda-filtrowanie i oczyszczanie, biurety, mikroskopy i zestawy preparatów-Kropla wody pełna życia na łączną sumę 25823,07zł.

Przez cały rok w konkursach fotograficznych, graficznych czy na spot reklamujący oszczędzanie wody  uczestniczyli licealiści zdobywając liczne nagrody.

W ramach projektu uczniowie samodzielnie pobierali próbki wód rzeki Bzury, Rawki przeprowadzili szereg doświadczeń wykorzystując walizki eko-badacza i zestawy do badania wody. Badali właściwości fizyczne, odczyn wody, wykrywali obecność nieorganicznych jonów zanieczyszczających wodę m.in. fosforanowych(V) PO43-, azotanowych(V) NO3. Badali również obecność jonów wapniowych, chlorkowych czy magnezowych i zanieczyszczeń organicznych, głównie fenolu.

Ćwiczenia laboratoryjne czystości wód uczniowie przeprowadzali również w pracowni szkolnej wykorzystując zakupione pomoce i odczynniki. Badali pH wody, mętność, zapach, twardość, barwę , obecność jonów nieorganicznych i substancji organicznych.

Doświadczenia wykazały obecność jonów azotanowych(V) w próbkach pobranych z Bzury. Jest to oznaką dawnego zanieczyszczenia wody, gdyż mogą być pozostałością całkowicie utlenionych organicznych związków azotu.

Agnieszka Nawrocka
Jolanta Kosiorek