Projekt pod hasłem: „Mamy liczne powody, by dbać o polskie wody”

PLO laureatem konkursu

Kolejny raz uczniowie klas medyczno-przyrodniczych będą uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych edukatorów, przeprowadzać doświadczenia i wykonywać szereg ćwiczeń laboratoryjnych o tej tematyce. Przewidziane są następujące działania: akcja-poszukiwanie źródeł zanieczyszczeń rzeki Bzury i jej dopływów, obserwacje mikroskopowe drobnych organizmów wodnych, pobieranie próbek wody, badanie jej właściwości fizycznych i odczynu, wykrywanie obecności nieorganicznych jonów zanieczyszczających wodę, ćwiczenia laboratoryjne dotyczące badania czystości wód rzeki Bzury i rzeki Rawki.

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące jest laureatem Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Łodzi.

Projekt pod hasłem: „Mamy liczne powody, by dbać o polskie wody” uzyskał dofinansowanie w wysokości  27 477zł przy całkowitym koszcie zadania 30 532,17zł. Obszar priorytetowy to: „Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód i gospodarki wodnej”. Realizacja obejmować będzie zadania z zakresu edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony wód. W projekcie przewidziano wycieczki tematyczne do parków narodowych i parków krajobrazowych, wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Łodzi, stacji uzdatniania wody, warsztaty, zajęcia terenowe, konkursy fotograficzne, wystawy, ćwiczenia laboratoryjne, działania mające na celu wypracowanie u  uczniów nawyku codziennego oszczędzania wody. 

Szkoła wzbogaci się również w pomoce dydaktyczne i materiały do realizacji projektu.