WOLONTARIAT

Przedsięwzięcia realizowane w szkole to przede wszystkim działanie grupowe. Cenne dlatego, że pozwalają młodzieży nabywać umiejętność współpracy w grupie, uczą poszukiwania kompromisów, rozwiązywania konfliktów. Ponadto wpływają na zdyscyplinowanie, zdolność obserwowania otoczenia oraz kształtowania postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności.

Co rok rozprowadzamy przed świętami odpowiednio palemki i stroiki, a zebrane pieniądze przeznaczamy na cele charytatywne. W tłusty czwartek sprzedawane było ciasto zrobione przez uczniów, a zebrane pieniądze przesłane do jednej ze szkół zniszczonej przez trzęsienie ziemi na Filipinach. Dodatkowo włączamy się w takie akcje jak Szlachetna Paczka, różnego rodzaju zbiórki żywności, nakrętek, a także pomoc zwierzętom w schroniskach.

Grupa animatorów skupia uczniów liceum, którzy wykazują się aktywnością na organizowanych przez szkołę wydarzeniach takich jak: Ogólnopolski Przegląd Teatrów Pijarskich, Ogólnopolski Przegląd Scholi Pijarskich oraz “Feriach w mieście”. Są odpowiedzialni za dużą część organizacji tych akcji, strefę rozrywki, utrzymanie czystości i porządku oraz służenia pomocą uczestnikom. Wyróżnieniem dla każdego animatora jest Kurs Animatora Pijarskiego, na którym zdobywa m. in. podstawowe umiejętności liderów. Poza tymi akcjami pomagają organizować inne wydarzenia, jak np. Dzień Kalasantyński, a także uczestniczą w wyjazdach wakacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Animatorzy to pewna wspólnota – ludzi różnych, lecz złączonych w jednym celu – działaniu.

Jest to akcja, podczas której kupujemy kanapki przygotowane przez naszych uczniów. Uzbierane w ten sposób pieniądze przekazujemy potrzebującym dzieciom z Afryki. Tam gdzie pojawia się kanapka dla Afryki, tam zaraz pojawia się tłumek uczniów. Osoby przygotowujące kanapki robią niezbędne zakupy. Później sprawna akcja w szkolnej kuchni i uczniowie podczas długiej przerwy śniadaniowej pragnących nabyć kanapkę i wesprzeć charytatywne dzieło.

Smacznego i na zdrowie!

W ostatni piątek przed świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie rodzice, uczniowie i  nauczyciele wspólnie przygotowują stroiki świąteczne. Przed Niedzielą Palmową natomiast przygotowują palemki wielkanocne. Powstają one z potrzeby serca – zarówno tych, którzy je wykonują, jak i tych, którzy je rozprowadzają. Pieniądze z ofiar darowanych za świąteczne dekoracje zostają przeznaczone na wybrany przez Samorząd Uczniowski cel charytatywny. 

To ogólnopolskie wydarzenie, którego także jesteśmy częścią. Zbiórka odbywająca się w naszej szkole, powoli staje się tradycją. Podczas zebrania samorządu uczniowie wybierają potrzebującą rodzinę, którą następnie przy współudziale rodziców, pracowników szkoły i dyrekcji staramy się wesprzeć.

Pomoc uczniowska – tzw. ,,Bratniaki” – jest  to inicjatywa uczniów naszej szkoły, polegająca na wzajemnej pomocy wśród uczniów.  Pomoc ta opiera się na dobrych chęciach uczniów biorących udział w inicjatywie. Przygotowana jest specjalna lista, na której umieszczeni są wszyscy chętni do pomocy i to do nich kierowane są  prośby o wsparcie. Gdy dana osoba skontaktuje się już z pomagającym, umawiają się na spotkanie w czasie odpowiednim dla wszystkich. 

Dzięki takiemu wsparciu wielu uczniów pojęło wiele trudnych, a nawet niezrozumiałych zagadnień. Sami pomagający otrzymują korzyści w postaci punktów za aktywność.