Spotkanie Młodzieży Pijarskiej

W dniach 11-13 października 2013 roku młodzież z III klasy Pijarskiego Gimnazjum i młodzież z Pijarskiego Liceum wybrała się pod opieką ojca Edwarda Leśniaka, pani Emilii Wolskiej i animatorki Natalii Kędziory, na 13 (SZCZĘŚLIWE) Spotkanie Młodzieży Pijarskiej w Krakowie. Tegoroczne hasło spotkania brzmiało ,,TERAZ WIARA”.

Wyjechaliśmy około godziny 13.00. Po drodze zatrzymywaliśmy się na krótkie po-stoje, na miejsce dojechaliśmy około godziny 21.00. Podczas przedstawiania grup naszą szkołę reprezentował Szymon Papierzewski i dziewczy-ny ze szkolnej scholii. Kolejnym punktem było czuwanie modlitewne, które trwało od godziny 22.00 do około 23.00. Po czuwaniu wszyscy uczestnicy SMP udali się spać.

Sobotę zaczęliśmy poranną modlitwą na sali gimnastycznej, następnie udaliśmy się na hol liceum na śniadanie. O godzinie 9.00 zaczęła się konferencja, którą wszyscy z uwagą słuchali-śmy. Następnie wszyscy zostaliśmy podzieleni na grupy i wraz z opiekunami wybraliśmy się w wyznaczone miejsce, by omówić tegoroczne hasło ,,TERAZ WIARA”, tam zostaliśmy po-dzieleni na trzyosobowe grupki i zostały wrę-czone nam adresy najbliższych osiedli, gdzie następnie udaliśmy się ,,EWANGELIZOWAĆ”.

Naszym zadaniem było wyjście poza nasze mło-dzieżowe środowisko do ludzi, w różnym wieku i mówienie im o wierze. Niektórzy zostali bardzo w miły sposób wysłuchani. Po udanym zadaniu wróciliśmy na pyszny obiad, po zjedzonym posiłku rozpoczęły się próby do Przeglądu Piosenki Reli-gijnej. Przymiarki muzyczne poprzedziła Eu-charystia, w której wszyscy zgromadzeni w skupieniu uczestniczyli. Następnie o godzinie 18.00 rozpoczął się oficjalnie Przegląd Piosenki Religijnej, w którym wzięły udział wszystkie gru-py, między innymi grupa z Węgier oraz grupa z Łowicza. Po udanych występach wszyscy głodni udali się na kolację, a później ZABAWA CHRZE-ŚCIJAŃSKA. Na końcu uczestniczyliśmy w ogromnym skupieniu na czuwaniu modlitewnym, które skończyło się około godziny 2.00 w nocy.

Niedzielę – ostatni dzień zjazdu rozpoczę-liśmy poranną modlitwą. Na wspólną i pożegnalną Mszę Świętą udaliśmy się do parafialnego kościo-ła. Po Eucharystii nastąpiło uroczyste zakończenie 13 (SZCZĘŚLIWEGO) Spotkania Młodzieży Pi-jarskiej, wyruszyliśmy w drogę powrotną do swo-ich domów.

Dla wielu uczestników było to niesamowi-te spotkanie i wymiana doświadczeń. Umocniliśmy swoją wiarę i poświęciliśmy czas Bogu. Także dla mnie był to wspaniale doświadczenie, pomoże mi w umiejętnym przekazywaniu i dzieleniu się swoją wiarą z najbardziej potrzebującymi.

Anna Szymańska, kl. IIIb