Szkoła na 6! – wyniki ewaluacji zewnętrznej

Zazwyczaj to szkoła „dręczy” uczniów nieustannym odpytywaniem, jednak na początku listopada role się odwróciły i „przy tablicy” stanęło pijarskie gimnazjum i liceum. Wymagającymi Egzaminatorami stały się Panie z Delegatury Kuratorium Oświaty w Skierniewicach, które przybyły do nas, by przeprowadzić problemową ewaluację zewnętrzną. Panie uważnie badały funkcjonowanie szkół w zakresie następujących wymagań:

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

W ciągu dwóch tygodni Wizytatorki poznawały nasz pijarski świat poprzez wywiady i ankiety przeprowadzane z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami, uczniami, partnerami szkół. Okazało się, że szkoły bardzo dobrze przygotowały się do egzaminu i zdały go celująco – każde z wymagań spełniamy na najwyższym z poziomów – poziomie A! Panie wizytatorki podkreśliły, że wiele działań podejmowanych w „pijarskiej” ma charakter nowatorski i są to prawdziwe „perełki”. 

Poniżej przedstawiamy wnioski (szczegółowy raport można znaleźć na stronie: www.npseo.pl/action/raports):

1. Przeprowadzane przez nauczycieli działania (np. diagnozowanie, monitorowanie osiągnięć) zapewnia każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu na miarę możliwości i przygotowuje go do dalszego etapu edukacyjnego.

2. Współpraca z różnymi podmiotami (np. Centrum im. A. Smitha), a także wzbogacanie wyposażenia szkoły wpływa korzystnie na uczniów, sprzyja rozwijaniu ich zainteresowań.

3. Prowadzenie różnorodnych zajęć dodatkowych, indywidualizacja pracy, stosowanie metod aktywizacji, udział w programach pozwala uczniom systematycznie wzbogacać wiedzę i doskonalić umiejętności (zdobywać wysokie wyniki).

4. Prowadzone przez szkołę działania integrują środowisko i przekładają się na kształtowanie pozytywnych postaw ludzi młodych.

5. Nauczyciele pomagają uczniom przezwyciężać trudności, doceniają zaangażowanie, co przyczynia się do umacniania poczucia własnej wartości i wiary w możliwości. 

6. Szkoła wykorzystuje badania zewnętrzne oraz prowadzi wewnętrzne w celu modyfikowania procesów edukacyjnych sprzyjających rozwojowi uczniów i szkoły. Badane są także losy absolwentów.