Zapraszamy do udziału w konkursie

MIĘDZYKLASOWY KONKURS NA SPOT REKLAMOWY POPULARYZUJĄCY OSZCZĘDZANIE WODY
W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

 I. Organizatorem Konkursu jest Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu.

II. Uczestnikami mogą być klasy/grupy uczniów Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu.

III. Cele konkursu:

1. Uświadomienie konieczności oszczędzania wody w skali lokalnej i globalnej.
2. Ukazanie konieczności efektywnego korzystania z zasobów wody słodkiej.
3. Rozwijanie umiejętności obserwacji, inwencji twórczej, pracy w grupie.

IV. Nagrody: pamięć USB dla każdego uczestnika nagrodzonej klasy/grupy.

V. Zasady:

  1. Przedmiotem konkursu jest spot reklamowy w formie multimedialnej, trwający maksymalnie 60 sekund zachęcający do oszczędzania wody w gospodarstwie domowym.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową uczestnictwa zespołu w konkursie na spot reklamowy popularyzujący oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym.
  3. Spoty mogą być realizowane i zgłaszane do konkursu wyłącznie zespołowo. Liczba uczniów w takim zespole minimum trzy.
  4. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że zespół posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do spotu reklamowego oraz, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
  5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  6. Przekazane prace zostaną za prezentowane na stronie internetowej szkoły.
  7. Praca konkursowa powinna być wykonana w dowolnej technice filmowej, nie przekraczająca 60 sekund.
  8. Organizator powoła jury, które dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców.
  9. Prace należy przekazać na nośniku w zamkniętej kopercie wraz z kartą zgłoszeniowa i zgoda opiekunów na dyżurce w szkole.

VI. Terminy:

1. Dnia 16 listopada 2020 r. – ogłoszenie konkursu
2. Dnia 18 grudnia 2020 r. – ostateczny termin przekazania prac na konkurs (do p. A. Nawrockiej, p. J. Kosiorek)
3. Dnia  08 stycznia 2021 r. – ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród.